jueves, 16 de enero de 2014

Convocatòria per a la realització de cursos en línia d'anglés dirigits al professorat d'ensenyances no universitàries

Es important accedir a la convocatòria i llegir-la integrament. La present convocatòria de cursos de formació en línia complementa la convocatòria de cursos presencials que ja està en el període de realització.

Objecte de la convocatòria.
Convocar la realització de cursos en línia des del nivell A1 fins el nivell C2 del MECR.

Destinataris.
Podrà participar en la formació al professorat amb destinació en centres educatius sostinguts amb fons públics dels nivells d’ensenyança no universitaris, el professorat interí i en borsa de treball, com establix l’Orde 65/2012.

Places i nivells.
S’oferixen 6.500 places sense diferenciar per nivell inicial. A partir del nivell de partida es podrà accedir i superar tots els nivells sense restriccions fins a assolir un nivell C2.

Inscripció i formalització de la matrícula.
a) Docents no funcionaris. Els docents no funcionaris hauran d'acreditar que estan ocupant un lloc docent mitjançant una nòmina actualitzada.

b) Inscripció. La sol•licitud d'inscripció es farà a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat, accessible a través de la pàgina web de Conselleria d’Educación, Cultura i Esport: http://www.cece.gva.es, en l’apartat d’Educació/Formació del Professorat/ Plurilingüisme.
El període d'inscripció serà des del dia de la publicació d’esta convocatòria en la pàgina web fins el 24 de gener de 2014.
La llista definitiva d'admesos amb plaça, d'admesos en espera i de no admesos es publicarà a partir del 7 de febrer de 2014. La formació començarà el 17 de febrer de 2014 i finalitzarà el 31 de desembre de 2014, organitzada en dos mòduls independents.

c) Condicions d’exclusió.
Les inscripcions realitzades per persones que es troben en qualsevol de les següents situacions seran EXCLOSES.

- Els participants en la  convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per a la realització de cursos presencials d'anglés.
- Els alumnes de grups oficials d’EOI, en qualsevol de les seues modalitats.

d) Prioritat d'admissió:
1 Professorat que ha sigut apte en un curs de Formació Permanent de competència comunicativa en anglés, organitzat pel Servici de Formació del Professorat durant el curs 2012/2013.
2 Professorat que actualment impartix docència en Formació Professional i Ensenyaments Artístics i Esportius.
3 Professorat especialista en Educació Infantil que actualment impartix docència en esta etapa.
4 Professorat d’Educació Primària i Secundària no especialista en llengua estrangera que pertany a la xarxa de centres plurilingües o a un centre plurilingüe experimental.
5 El professorat que ha superat les proves d’acreditació de B2 en la formació de competència comunicativa en anglés del curs 2012-2013.
6 Resta del professorat.

Característiques del curs.
S'organitza en dos mòduls independents. Al finalitzar cada mòdul, aquells alumnes que han cursat el nivell B2 o superior podran realitzar les proves específiques d’acreditació de nivell d’anglés del Servici de Formació del Professorat per poder inscriure's en el curs de capacitació en llengües estrangeres.

Les característiques dels mòduls de formació són:
- El primer mòdul es realitzarà de febrer a juny, i el segon mòdul es realitzarà de juliol a desembre.
- Cada mòdul serà equivalent a 60 hores de formació.
- Cada mòdul tindrà la seua avaluació i corresponent certificació.
- La obtenció d'una plaça i la superació del primer mòdul assegura la continuïtat en el segon mòdul.

Es obligatòria la realització de les activitats del curs en la seua totalitat amb una dedicació mínima de tres hores a la setmana.
Per avançar en el nivells del curs, s'haurà de superar la prova final de cada nivell.

Condicions de certificació.
La superació de cada mòdul implicarà l’obtenció d’una certificació de formació permanent de 60 hores.
No obstant això, l’obtenció de l’acreditació oficial o títol del nivell de coneixement de la llengua s’haurà de realitzar segons el disposat en l’Orde 93/2013 o a través de les institucions recollides en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. 

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger